Service
contact SX

Beijing Shunxin Agriculture Co., Ltd.

Tel: 010-81483800

Fax: 010-81499846

E-mail: shunxjt@163.com

Code No.: 101300

Address: Shunxin International Business Center, Building No. 1, Court No.1, Zhanqian Street, Shunyi District, Beijing